the rebel dang

Algemene voorwaarden Shoots & Shots

Algemene voorwaarden Rebel Shots fotografie : fotoshoots, fotoalbums, fotoproducten.

Algemene Voorwaarden van Rebel Shots fotoshoots

Rubriek
A – Algemeen
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW 1912, welke met bedoelde
fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is
vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, floppydisk of enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch
verzonden) databestand.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst,
tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4.
Foto’s worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden foto’s worden aangetekend verzonden per post en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de foto’s door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

5.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

6.
Indien niet is overeengekomen dat de foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

7.
Foto’s blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij  anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Fotografisch werk en de foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij de Fotograaf. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

8.
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

10.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

11.
Indien de oplage, de editie of het aantal verkochte exemplaren van een uitgave dan wel de mediabegroting van de Wederpartij in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft de Fotograaf het recht om voor zijn rekening door een accountant de boeken van de Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

12. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

13.
Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de (BUR-)licentie dan wel, indien de BUR niet van toepassing is, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

14. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 450,-.

15. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

16. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

17. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

18. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

19.
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

20.
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Rubriek
B – Opdrachten

21. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

22. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

23. In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

24.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen, inclusief modellen en stylisten.

Rubriek
C – Vrije producties en levering uit archief

25. De Fotograaf heeft het recht om foto’s welke gemaakt zijn te gebruiken voor eigen promotie. Dit kan zijn: plaatsing op websites of drukwerk. De Wederpartij heeft het recht om aan te geven dat beelden waarop hij/zij zijn vastgelegd niet te laten gebruiken voor promotie van de Fotograaf.

26. De Fotograaf maakt naar eigen inzicht, en zonder inmenging van de Wederpartij, een selectie van foto’s. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede.  De Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijdert slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht.

27. De Fotograaf levert de geselecteerde Be-You foto’s ongeveer 2 weken na de shootdatum in een online fotogalerij voorzien van een wachtwoord aan de Wederpartij. De Wederpartij heeft hierna 1 maand de tijd om uit de foto’s een keuze te maken. Na deze maand gaat de fotogalerij offline en is het niet meer mogelijk een bestelling te plaatsen. Als binnen deze maand een keus is gemaakt zal de Fotograaf de gekozen foto’s in JPEG op een USB-stick leveren.

28. De Fotograaf levert de geselecteerde Yes-I-Do! foto’s ongeveer 8 weken na de trouwdatum in JPEG op een USB-stick.

29. De Wederpartij wordt geadviseerd een back-up van geleverde fotobestanden te maken.

30. Geleverde foto’s zijn tot maximaal een jaar na de dag van levering opvraagbaar tegen een vergoeding van € 25,00 per USB-stick.

31. De Wederpartij verkrijgt van de fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken in huiselijke kring en op eigen social media accounts. Bij openbaarmaking van de foto’s op eigen social media accounts dient de naam van de fotograaf vermeld te worden.

D: Aanbetaling Yes-I-Do! trouwreportages

32. 1. Na aanvaarding van het aanbod is het bruidspaar een aanbetaling verschuldigd, ten hoogte van € 150,00, ter reservering van de trouwdatum en ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden. Het bruidspaar ontvangt uiterlijk 3 weken voor de bruiloft de tweede factuur voor het resterende deel van het overeengekomen bedrag.

2. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht waaronder, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan het bruidspaar en na de bruiloft een eindfactuur op basis van nacalculatie sturen.

3. Onder meerwerk worden werkzaamheden verstaan waaronder, doch niet uitsluitend extra uren fotografie ten hoogte van € 150,- per uur, het wijzigen van het albumontwerp en/of het toevoegen van extra spreads in het album ten hoogte van € 95,- per spread.

E. Annulering overeenkomst Yes-I-Do! trouwreportages

31. Bij annulering van de overeenkomst door het bruidspaar tot 6 maanden voor de trouwdatum brengt fotograaf de aanbetaling in rekening. Bij annulering van de overeenkomst door het bruidspaar tot 1 maand voor de trouwdatum brengt de fotograaf 50% van het overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering van de overeenkomst door het bruidspaar na 1 maand en tot 3 weken voorafgaand aan de trouwdatum brengt de fotograaf 75% van het overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering van de overeenkomst door het bruidspaar vanaf 2 weken voorafgaand aan de trouwdatum brengt de fotograaf 90% van het overeengekomen bedrag in rekening.

Algemene Voorwaarden Rebel Shots fotoproducten

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.            Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.            Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.            Dag: kalenderdag;

4.            Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.            Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.            Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.            Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.            Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.            Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Rebel Shots fotografie

Jess van Ruiven

Binnenkruier 29

1841EN Stompetoren

E-mailadres: info@rebel-shots.nl

KvK-nummer: 50256602

Btw-identificatienummer:  NL002103100B74

IBAN: NL11INGB0004321463

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.            Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.            Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.            Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.            Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.            Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.            Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o             de prijs inclusief belastingen;

o             de eventuele kosten van aflevering;

o             de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o             het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o             de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o             de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o             de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o             of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o             de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o             de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o             de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o             de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.            De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.            Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.            Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.            De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.            De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.            In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.            Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.            Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3.            Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4.            Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.            Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.            Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.            De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.            Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.            Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1.            Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.            In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.            Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.            Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.            De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.            De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.            Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.            De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.            Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.            Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.            In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.            Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6.            Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.            De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.            De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.            De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o             te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o             tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o             altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.            Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.            In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.            Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.            Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8.            Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1.            Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.            Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.            De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.            In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.            De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.            Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.            Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.            Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

1.            Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden  Rebel Shots fotografie fotoalbums

1. Bestelling fotoalbums
U krijgt, nadat u een bestelling heeft gedaan, van Rebel Shots een e-mail met daarin de gegevens over de door u bestelde artikelen en de gegevens betreffende de betaling.

2. Bestel-procedure fotoalbum: het is mogelijk tot 1 jaar na de trouwdatum een trouwalbum te laten opmaken bij Rebel Shots fotografie. Nadat de fotonummers voor het trouwalbum door u zijn doorgeven aan Rebel Shots, zal Rebel Shots naar eigen inzicht een eerste opmaak / ontwerp (lay-out) van het trouwalbum maken. Deze lay-out houdt rekening met het gewenste aantal pagina’s. Nadat deze eerste lay-out is opgemaakt zal deze u digitaal worden toegezonden voor goed/afkeuring. Bij goedkeuring bevestigd u dit per email binnen 2 weken, waarna het album kan worden besteld. Bij afkeuring kunt u binnen 2 weken desgewenst wijzigingen in het album doorgeven via de e-mail. Onder wijzigingen worden verstaan: het omwisselen van foto’s, het bijvoegen of verwijderen van foto’s.  Nadat eventuele wijzigingen door Rebel Shots zijn uitgevoerd ontvangt u een tweede (nieuwe) lay-out met de aanpassingen. Ook voor een tweede lay-out heeft u 2 weken de tijd voor goed/afkeuring. Rebel Shots berekend tot en met de tweede lay-out geen extra kosten. Indien u de tweede lay-out afkeurt, zal voor een derde (of volgende) lay-out een bedrag van 35,00 euro worden berekend. Bij goedkeuring bevestigd u dit per email binnen 2 weken, waarna het album kan worden besteld.

3. Betaling
Het album wordt niet eerder besteld dan dat uw betaling is voldaan. Indien uw betaling niet binnen 14 (veertien) dagen bij Rebel Shots binnen is of Rebel Shots geen reactie van u hebben mogen ontvangen zal ik uw bestelling annuleren en verwijderen. U kunt hierna geen rechten ontlenen aan uw eerder geplaatste bestelling en zal deze opnieuw moeten ingeven. De betaling wordt gedaan via overschrijving naar de Rebel Shots bankrekening.

4. Verzending
Zodra het verschuldigde bedrag bij Rebel Shots binnen is wordt uw bestelling geplaatst bij het fotovaklab. Het fotovaklab hanteert een levertijd tussen de 3-4 weken. Door Rebel Shots wordt de bestelling zorgvuldig gecontroleerd en aangetekend verzonden via PostNL.

5. Verzendkosten De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van het product, dit kan variëren. Deze verzendkosten worden bij uw artikelbedrag(en) opgeteld. Mocht u meerdere artikelen besteld hebben en is uw levering niet compleet, dan brengt Rebel Shots uiteraard de tweede maal verzenden niet in rekening. U kunt ook, op afspraak, het product ophalen in Heerhugowaard, u betaald dan geen verzendkosten. U dient, indien u uw bestelling zelf wilt ophalen, wel aan te geven bij uw bestelling.

6. Aansprakelijkheid
Rebel Shots is niet aansprakelijk te stellen voor zoekgeraakte bestellingen bij of door de vervoerder. Indien de vervoerder besluit een pakket/levering af te geven op een ander adres dan opgegeven bij afwezigheid of bij geen gehoor, valt dit tevens onder de verantwoording van de vervoerder dan wel klant. Tevens is Rebel Shots niet aansprakelijk te stellen voor het foutief opgeven van uw adres of bezorginggegevens.  Op het moment van verzenden zijn de artikelen geheel uw eigendom. Alle verzendingen worden aangetekend verstuurd.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Voor de gevolgen van tik of zetfouten aanvaard Rebel Shots fotografie geen aansprakelijkheid.

7. Vragen of info
Mocht u vragen hebben over bepaalde artikelen, een betaling of verzending dan kunt u die stellen via het volgende e-mail adres info@rebel-shots.nl

8. Retourneren
U kunt artikelen retourneren of ruilen mits deze verkeerd of defect zijn (voorzichtig uitgepakt, zonder scheuren en dergelijke). Rebel Shots hanteert hiervoor de optie:

1: U retourneert het artikel en ruilt het om voor een eenzelfde bestelling.

Mocht u iets willen retourneren dan dient u dit binnen 3 werkdagen na ontvangst aan Rebel Shots voor te leggen. Kosten van retourneren (bijvoorbeeld TPG Post) zijn voor rekening van de klant. Alle retouren zullen zorgvuldig door Rebel Shots gecontroleerd worden.

9. UITSLUITING van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

10. Garantie

  1. U heeft gedurende 3 maanden garantie op het basic album, mits het album normaal gebruikt is. De garantietermijn op het luxe album bedraagt 1 jaar, mits het album normaal gebruikt is.
  2. Onder normaal gebruik wordt verstaan het openslaan, doorbladeren, dichtklappen en het bewaren van het album in de daarvoor bijgeleverde bewaardoos. De garantie is niet van toepassing op mankementen of onvolkomenheden of schade aan het album, door van buiten komende oorzaken, zoals waterschade, verkleuringen door te veel zon of licht, krassen door het album in aanraking te laten komen met harde of scherpe voorwaarden of door het niet normaal gebruiken en zorgvuldig behandelen van het album. Tevens strekt de garantie niet tot de normale slijtage van het album, zoals slijtage aan de randen van de pagina’s door deze aan te raken of de vouwlijn van een spread als deze wordt omgeslagen.
  3. Bewaar het album niet in een vochtige ruimte, op een radiator, in de zon en/of in een warme ruimte boven de 30 graden Celsius. Bewaar het album liggend in de daarvoor bijgeleverde bewaardoos. Maak de buitenkant van het album stofvrij met een zachte droge doek.

11. Privacy
Gegevens welke bij Rebel Shots bekend zijn over u als klant zullen uitsluitend door Rebel Shots gebruikt worden om orders zorgvuldig en correct af te kunnen handelen. Gegevens, van welke aard dan ook, zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

De site en al haar content is eigendom van Rebel Shots fotografie, niets mag zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd worden.

Rebel Shots fotografie staat ingeschreven bij de KvK: 50256602 en is een geregistreerde merknaam.

Rebel Shots fotografie

KVK: 50256602

info@rebel-shots.nl

 

Ik beantwoord jouw email altijd binnen 48 uur.

Geen email teruggekregen? Kijk dan in jouw spambox/ongewenste email box!

Grote kans dat mijn bericht daarin is beland.

Greetz! Jess

verzend

Gelukt! Bedankt voor jouw email! Mocht je binnen 48 uur geen email hebben gekregen? Check dan je spambox / ongewenste berichten inbox, mogelijk is mijn antwoord dan daarin beland. Oeps er is iets foutgegaan! Probeer het opnieuw.

Om de website van Rebel Shots fotografie goed te laten functioneren en te beveiligen gebruikt zij Cookies en andere applicaties. Door verder gebruik te maken van de website geeft u hiervoor toestemming. privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close